جلسه شورای مدیران سازمان بنادر و دریانوردی به صورت ویدئوکنفرانس تاریخ: ۸ تیر ۱۳۹۹ عکاس: محمد سلیمانی
000 52
یکشنبه ۸ تیر ۱۳۹۹
000 21
یکشنبه ۸ تیر ۱۳۹۹
000 15
یکشنبه ۸ تیر ۱۳۹۹
000 17
یکشنبه ۸ تیر ۱۳۹۹
000 14
یکشنبه ۸ تیر ۱۳۹۹
000 16
یکشنبه ۸ تیر ۱۳۹۹
000 18
یکشنبه ۸ تیر ۱۳۹۹
000 19
یکشنبه ۸ تیر ۱۳۹۹
000 20
یکشنبه ۸ تیر ۱۳۹۹
000 22
یکشنبه ۸ تیر ۱۳۹۹
000 23
یکشنبه ۸ تیر ۱۳۹۹
000 24
یکشنبه ۸ تیر ۱۳۹۹
000 25
یکشنبه ۸ تیر ۱۳۹۹
000 26
یکشنبه ۸ تیر ۱۳۹۹
000 27
یکشنبه ۸ تیر ۱۳۹۹
000 28
یکشنبه ۸ تیر ۱۳۹۹
000 30
یکشنبه ۸ تیر ۱۳۹۹
000 33
یکشنبه ۸ تیر ۱۳۹۹
000 34
یکشنبه ۸ تیر ۱۳۹۹
000 35
یکشنبه ۸ تیر ۱۳۹۹
000 36
یکشنبه ۸ تیر ۱۳۹۹
000 37
یکشنبه ۸ تیر ۱۳۹۹
000 38
یکشنبه ۸ تیر ۱۳۹۹
000 39
یکشنبه ۸ تیر ۱۳۹۹
000 40
یکشنبه ۸ تیر ۱۳۹۹
000 41
یکشنبه ۸ تیر ۱۳۹۹
000 42
یکشنبه ۸ تیر ۱۳۹۹
000 43
یکشنبه ۸ تیر ۱۳۹۹
000 44
یکشنبه ۸ تیر ۱۳۹۹
000 45
یکشنبه ۸ تیر ۱۳۹۹
000 46
یکشنبه ۸ تیر ۱۳۹۹
000 47
یکشنبه ۸ تیر ۱۳۹۹
000 48
یکشنبه ۸ تیر ۱۳۹۹
000 49
یکشنبه ۸ تیر ۱۳۹۹
000 53
یکشنبه ۸ تیر ۱۳۹۹
000 1
یکشنبه ۸ تیر ۱۳۹۹
000 3
یکشنبه ۸ تیر ۱۳۹۹
000 54
یکشنبه ۸ تیر ۱۳۹۹
000 4
یکشنبه ۸ تیر ۱۳۹۹
000 6
یکشنبه ۸ تیر ۱۳۹۹
000 29
یکشنبه ۸ تیر ۱۳۹۹
000 51
یکشنبه ۸ تیر ۱۳۹۹
گزارش تصویری