وبینار رفع نیازهای فناورانه حوزه تجهیزاتی توسط شرکت‌های دانش‌بنیان تاریخ: ۱۶ تیر ۱۳۹۹ عکاس: فرزاد سلیمانی
123 7
دوشنبه ۱۶ تیر ۱۳۹۹
123 1
دوشنبه ۱۶ تیر ۱۳۹۹
123 2
دوشنبه ۱۶ تیر ۱۳۹۹
123 3
دوشنبه ۱۶ تیر ۱۳۹۹
123 4
دوشنبه ۱۶ تیر ۱۳۹۹
123 5
دوشنبه ۱۶ تیر ۱۳۹۹
123 6
دوشنبه ۱۶ تیر ۱۳۹۹
123 9
دوشنبه ۱۶ تیر ۱۳۹۹
123 10
دوشنبه ۱۶ تیر ۱۳۹۹
123 11
دوشنبه ۱۶ تیر ۱۳۹۹
123 12
دوشنبه ۱۶ تیر ۱۳۹۹
123 13
دوشنبه ۱۶ تیر ۱۳۹۹
123 15
دوشنبه ۱۶ تیر ۱۳۹۹
123 16
دوشنبه ۱۶ تیر ۱۳۹۹
123 17
دوشنبه ۱۶ تیر ۱۳۹۹
123 14
دوشنبه ۱۶ تیر ۱۳۹۹
گزارش تصویری