بازدید سرپرست وزارت صنعت، مدیر عامل شرکت بازرگانی دولتی ایران و استاندار سیستان و بلوچستان از بندر چابهار و بررسی روند تامین کالای اساسی شرق کشور تاریخ: ۲۰ تیر ۱۳۹۹ عکاس: ....
123 2
جمعه ۲۰ تیر ۱۳۹۹
123 1
جمعه ۲۰ تیر ۱۳۹۹
123 4
جمعه ۲۰ تیر ۱۳۹۹
123 5
جمعه ۲۰ تیر ۱۳۹۹
123 6
جمعه ۲۰ تیر ۱۳۹۹
123 7
جمعه ۲۰ تیر ۱۳۹۹
123 8
جمعه ۲۰ تیر ۱۳۹۹
123 9
جمعه ۲۰ تیر ۱۳۹۹
123 10
جمعه ۲۰ تیر ۱۳۹۹
123 11
جمعه ۲۰ تیر ۱۳۹۹
123 12
جمعه ۲۰ تیر ۱۳۹۹
گزارش تصویری