تلاش شبانه روزی دریادلان شناور ناجی۶ جهت نجات جان افرادی که در مناطق شنا ممنوع دچار حادثه می شوند تاریخ: ۲۰ تیر ۱۳۹۹ عکاس: ....
123 2
جمعه ۲۰ تیر ۱۳۹۹
123 3
جمعه ۲۰ تیر ۱۳۹۹
123 4
جمعه ۲۰ تیر ۱۳۹۹
123 5
جمعه ۲۰ تیر ۱۳۹۹
123 6
جمعه ۲۰ تیر ۱۳۹۹
123 7
جمعه ۲۰ تیر ۱۳۹۹
گزارش تصویری