بازدید مدیرعامل و اعضای هیات عامل سازمان بنادر و دریانوردی از مرکز فرماندهی و کنترل هوشمند ترافیک پلیس راهور پایتخت تاریخ: ۱۸ شهریور ۱۳۹۹ عکاس: محمد سلیمانی
123 2
سه شنبه ۱۸ شهریور ۱۳۹۹
123 3
سه شنبه ۱۸ شهریور ۱۳۹۹
123 4
سه شنبه ۱۸ شهریور ۱۳۹۹
123 5
سه شنبه ۱۸ شهریور ۱۳۹۹
123 6
سه شنبه ۱۸ شهریور ۱۳۹۹
123 7
سه شنبه ۱۸ شهریور ۱۳۹۹
123 8
سه شنبه ۱۸ شهریور ۱۳۹۹
123 9
سه شنبه ۱۸ شهریور ۱۳۹۹
123 10
سه شنبه ۱۸ شهریور ۱۳۹۹
123 12
سه شنبه ۱۸ شهریور ۱۳۹۹
123 13
سه شنبه ۱۸ شهریور ۱۳۹۹
123 14
سه شنبه ۱۸ شهریور ۱۳۹۹
123 15
سه شنبه ۱۸ شهریور ۱۳۹۹
123 16
سه شنبه ۱۸ شهریور ۱۳۹۹
123 17
سه شنبه ۱۸ شهریور ۱۳۹۹
123 18
سه شنبه ۱۸ شهریور ۱۳۹۹
123 19
سه شنبه ۱۸ شهریور ۱۳۹۹
123 20
سه شنبه ۱۸ شهریور ۱۳۹۹
123 11
سه شنبه ۱۸ شهریور ۱۳۹۹
گزارش تصویری