جلسه ستاد اقامه نماز مجموعه وزارت راه و شهرسازی به میزبانی سازمان بنادر و دریانوردی تاریخ: ۲۳ شهریور ۱۳۹۹ عکاس: یاسر علی بخشی
1 3
یکشنبه ۲۳ شهریور ۱۳۹۹
1 4
یکشنبه ۲۳ شهریور ۱۳۹۹
1 5
یکشنبه ۲۳ شهریور ۱۳۹۹
1 6
یکشنبه ۲۳ شهریور ۱۳۹۹
1 7
یکشنبه ۲۳ شهریور ۱۳۹۹
1 8
یکشنبه ۲۳ شهریور ۱۳۹۹
1 9
یکشنبه ۲۳ شهریور ۱۳۹۹
1 10
یکشنبه ۲۳ شهریور ۱۳۹۹
1 11
یکشنبه ۲۳ شهریور ۱۳۹۹
1 12
یکشنبه ۲۳ شهریور ۱۳۹۹
1 13
یکشنبه ۲۳ شهریور ۱۳۹۹
1 14
یکشنبه ۲۳ شهریور ۱۳۹۹
1 15
یکشنبه ۲۳ شهریور ۱۳۹۹
1 16
یکشنبه ۲۳ شهریور ۱۳۹۹
1 17
یکشنبه ۲۳ شهریور ۱۳۹۹
1 18
یکشنبه ۲۳ شهریور ۱۳۹۹
1 19
یکشنبه ۲۳ شهریور ۱۳۹۹
1 20
یکشنبه ۲۳ شهریور ۱۳۹۹
1 21
یکشنبه ۲۳ شهریور ۱۳۹۹
1 22
یکشنبه ۲۳ شهریور ۱۳۹۹
1 23
یکشنبه ۲۳ شهریور ۱۳۹۹
1 24
یکشنبه ۲۳ شهریور ۱۳۹۹
1 25
یکشنبه ۲۳ شهریور ۱۳۹۹
1 26
یکشنبه ۲۳ شهریور ۱۳۹۹
1 27
یکشنبه ۲۳ شهریور ۱۳۹۹
1 28
یکشنبه ۲۳ شهریور ۱۳۹۹
1 2
یکشنبه ۲۳ شهریور ۱۳۹۹
گزارش تصویری