نشست توسعه همکاری های بندری و دریایی بین ایران و جمهوری آذربایجان به صورت ویدئو کنفرانس تاریخ: ۲۴ شهریور ۱۳۹۹ عکاس: یاسر علی بخشی
1 2
دوشنبه ۲۴ شهریور ۱۳۹۹
1 4
دوشنبه ۲۴ شهریور ۱۳۹۹
1 5
دوشنبه ۲۴ شهریور ۱۳۹۹
1 6
دوشنبه ۲۴ شهریور ۱۳۹۹
1 7
دوشنبه ۲۴ شهریور ۱۳۹۹
1 8
دوشنبه ۲۴ شهریور ۱۳۹۹
1 9
دوشنبه ۲۴ شهریور ۱۳۹۹
1 10
دوشنبه ۲۴ شهریور ۱۳۹۹
1 11
دوشنبه ۲۴ شهریور ۱۳۹۹
1 12
دوشنبه ۲۴ شهریور ۱۳۹۹
1 13
دوشنبه ۲۴ شهریور ۱۳۹۹
1 14
دوشنبه ۲۴ شهریور ۱۳۹۹
1 15
دوشنبه ۲۴ شهریور ۱۳۹۹
1 16
دوشنبه ۲۴ شهریور ۱۳۹۹
1 17
دوشنبه ۲۴ شهریور ۱۳۹۹
1 18
دوشنبه ۲۴ شهریور ۱۳۹۹
1 19
دوشنبه ۲۴ شهریور ۱۳۹۹
1 3
دوشنبه ۲۴ شهریور ۱۳۹۹
گزارش تصویری