بازدید مهندس الهیار عضو هیات عامل و معاون مهندسی و توسعه امور زیربنایی سازمان بنادرودریانوردی و هیات همراه و دکتر سعیدی پور مدیرکل بنادرودریانوردی بندر امیرآباد از شرکت کشتی سازی صدرا تاریخ: ۲۵ آبان ۱۳۹۹ عکاس: .....
123 10
یکشنبه ۲۵ آبان ۱۳۹۹
123 1
یکشنبه ۲۵ آبان ۱۳۹۹
123 2
یکشنبه ۲۵ آبان ۱۳۹۹
123 3
یکشنبه ۲۵ آبان ۱۳۹۹
123 4
یکشنبه ۲۵ آبان ۱۳۹۹
123 6
یکشنبه ۲۵ آبان ۱۳۹۹
123 7
یکشنبه ۲۵ آبان ۱۳۹۹
123 8
یکشنبه ۲۵ آبان ۱۳۹۹
123 9
یکشنبه ۲۵ آبان ۱۳۹۹
123 11
یکشنبه ۲۵ آبان ۱۳۹۹
123 12
یکشنبه ۲۵ آبان ۱۳۹۹
123 13
یکشنبه ۲۵ آبان ۱۳۹۹
123 14
یکشنبه ۲۵ آبان ۱۳۹۹
123 15
یکشنبه ۲۵ آبان ۱۳۹۹
123 16
یکشنبه ۲۵ آبان ۱۳۹۹
123 18
یکشنبه ۲۵ آبان ۱۳۹۹
123 17
یکشنبه ۲۵ آبان ۱۳۹۹
گزارش تصویری