افتتاح ساختمان اکسس کنترل، درب خروج گمرک و ساختمان گارد مجتع بندری انزلی با حضور وزیر راه و شهرسازی ‌ تاریخ: ۲۷ آبان ۱۳۹۹ عکاس: ابولفضل فتحی
000 13
سه شنبه ۲۷ آبان ۱۳۹۹
000 15
سه شنبه ۲۷ آبان ۱۳۹۹
000 16
سه شنبه ۲۷ آبان ۱۳۹۹
000 17
سه شنبه ۲۷ آبان ۱۳۹۹
000 18
سه شنبه ۲۷ آبان ۱۳۹۹
000 19
سه شنبه ۲۷ آبان ۱۳۹۹
000 20
سه شنبه ۲۷ آبان ۱۳۹۹
000 21
سه شنبه ۲۷ آبان ۱۳۹۹
000 22
سه شنبه ۲۷ آبان ۱۳۹۹
000 23
سه شنبه ۲۷ آبان ۱۳۹۹
000 24
سه شنبه ۲۷ آبان ۱۳۹۹
000 25
سه شنبه ۲۷ آبان ۱۳۹۹
000 26
سه شنبه ۲۷ آبان ۱۳۹۹
000 27
سه شنبه ۲۷ آبان ۱۳۹۹
000 28
سه شنبه ۲۷ آبان ۱۳۹۹
000 29
سه شنبه ۲۷ آبان ۱۳۹۹
000 30
سه شنبه ۲۷ آبان ۱۳۹۹
000 31
سه شنبه ۲۷ آبان ۱۳۹۹
000 32
سه شنبه ۲۷ آبان ۱۳۹۹
000 33
سه شنبه ۲۷ آبان ۱۳۹۹
000 35
سه شنبه ۲۷ آبان ۱۳۹۹
000 34
سه شنبه ۲۷ آبان ۱۳۹۹
گزارش تصویری