آغاز خط هفتگی کانتینر یخچالی از بندر انزلی به بندر آکتائو قزاقستان با حضور وزیر راه و شهرسازی ‌ تاریخ: ۲۷ آبان ۱۳۹۹ عکاس: ابولفضل فتحی
00 1
سه شنبه ۲۷ آبان ۱۳۹۹
00 2
سه شنبه ۲۷ آبان ۱۳۹۹
00 3
سه شنبه ۲۷ آبان ۱۳۹۹
00 5
سه شنبه ۲۷ آبان ۱۳۹۹
00 6
سه شنبه ۲۷ آبان ۱۳۹۹
00 7
سه شنبه ۲۷ آبان ۱۳۹۹
00 8
سه شنبه ۲۷ آبان ۱۳۹۹
00 9
سه شنبه ۲۷ آبان ۱۳۹۹
00 11
سه شنبه ۲۷ آبان ۱۳۹۹
00 12
سه شنبه ۲۷ آبان ۱۳۹۹
00 13
سه شنبه ۲۷ آبان ۱۳۹۹
00 15
سه شنبه ۲۷ آبان ۱۳۹۹
00 16
سه شنبه ۲۷ آبان ۱۳۹۹
00 17
سه شنبه ۲۷ آبان ۱۳۹۹
00 18
سه شنبه ۲۷ آبان ۱۳۹۹
00 19
سه شنبه ۲۷ آبان ۱۳۹۹
00 20
سه شنبه ۲۷ آبان ۱۳۹۹
00 22
سه شنبه ۲۷ آبان ۱۳۹۹
00 23
سه شنبه ۲۷ آبان ۱۳۹۹
00 24
سه شنبه ۲۷ آبان ۱۳۹۹
00 25
سه شنبه ۲۷ آبان ۱۳۹۹
00 26
سه شنبه ۲۷ آبان ۱۳۹۹
00 27
سه شنبه ۲۷ آبان ۱۳۹۹
00 21
سه شنبه ۲۷ آبان ۱۳۹۹
گزارش تصویری