افتتاح پیاده راه موج شکن غربی مجتمع بندری انزلی با حضور وزیر راه و شهرسازی ‌ تاریخ: ۲۷ آبان ۱۳۹۹ عکاس: ابولفضل فتحی
00 9
سه شنبه ۲۷ آبان ۱۳۹۹
00 3
سه شنبه ۲۷ آبان ۱۳۹۹
00 4
سه شنبه ۲۷ آبان ۱۳۹۹
00 5
سه شنبه ۲۷ آبان ۱۳۹۹
00 6
سه شنبه ۲۷ آبان ۱۳۹۹
00 7
سه شنبه ۲۷ آبان ۱۳۹۹
00 10
سه شنبه ۲۷ آبان ۱۳۹۹
00 11
سه شنبه ۲۷ آبان ۱۳۹۹
00 12
سه شنبه ۲۷ آبان ۱۳۹۹
00 13
سه شنبه ۲۷ آبان ۱۳۹۹
00 14
سه شنبه ۲۷ آبان ۱۳۹۹
00 15
سه شنبه ۲۷ آبان ۱۳۹۹
00 16
سه شنبه ۲۷ آبان ۱۳۹۹
00 17
سه شنبه ۲۷ آبان ۱۳۹۹
00 18
سه شنبه ۲۷ آبان ۱۳۹۹
00 19
سه شنبه ۲۷ آبان ۱۳۹۹
00 20
سه شنبه ۲۷ آبان ۱۳۹۹
00 21
سه شنبه ۲۷ آبان ۱۳۹۹
00 22
سه شنبه ۲۷ آبان ۱۳۹۹
00 23
سه شنبه ۲۷ آبان ۱۳۹۹
00 24
سه شنبه ۲۷ آبان ۱۳۹۹
00 25
سه شنبه ۲۷ آبان ۱۳۹۹
00 26
سه شنبه ۲۷ آبان ۱۳۹۹
00 27
سه شنبه ۲۷ آبان ۱۳۹۹
00 29
سه شنبه ۲۷ آبان ۱۳۹۹
00 30
سه شنبه ۲۷ آبان ۱۳۹۹
00 31
سه شنبه ۲۷ آبان ۱۳۹۹
00 32
سه شنبه ۲۷ آبان ۱۳۹۹
00 33
سه شنبه ۲۷ آبان ۱۳۹۹
00 2
سه شنبه ۲۷ آبان ۱۳۹۹
00 28
سه شنبه ۲۷ آبان ۱۳۹۹
گزارش تصویری