جلسه هیأت عامل سازمان بنادر و دریانوردی در مجتمع بندری انزلی‌ تاریخ: ۲۷ آبان ۱۳۹۹ عکاس: ابولفضل فتحی
000 1
سه شنبه ۲۷ آبان ۱۳۹۹
000 2
سه شنبه ۲۷ آبان ۱۳۹۹
000 5
سه شنبه ۲۷ آبان ۱۳۹۹
000 6
سه شنبه ۲۷ آبان ۱۳۹۹
000 7
سه شنبه ۲۷ آبان ۱۳۹۹
000 8
سه شنبه ۲۷ آبان ۱۳۹۹
000 4
سه شنبه ۲۷ آبان ۱۳۹۹
000 10
سه شنبه ۲۷ آبان ۱۳۹۹
000 11
سه شنبه ۲۷ آبان ۱۳۹۹
000 12
سه شنبه ۲۷ آبان ۱۳۹۹
000 13
سه شنبه ۲۷ آبان ۱۳۹۹
000 14
سه شنبه ۲۷ آبان ۱۳۹۹
000 15
سه شنبه ۲۷ آبان ۱۳۹۹
000 3
سه شنبه ۲۷ آبان ۱۳۹۹
گزارش تصویری