جلسه هیأت عامل سازمان بنادر و دریانوردی در بندر مسافری چمخاله تاریخ: ۲۸ آبان ۱۳۹۹ عکاس: ابولفضل فتحی
000 14
چهارشنبه ۲۸ آبان ۱۳۹۹
000 9
چهارشنبه ۲۸ آبان ۱۳۹۹
000 2
چهارشنبه ۲۸ آبان ۱۳۹۹
000 3
چهارشنبه ۲۸ آبان ۱۳۹۹
000 4
چهارشنبه ۲۸ آبان ۱۳۹۹
000 7
چهارشنبه ۲۸ آبان ۱۳۹۹
000 8
چهارشنبه ۲۸ آبان ۱۳۹۹
000 10
چهارشنبه ۲۸ آبان ۱۳۹۹
000 11
چهارشنبه ۲۸ آبان ۱۳۹۹
000 12
چهارشنبه ۲۸ آبان ۱۳۹۹
000 13
چهارشنبه ۲۸ آبان ۱۳۹۹
000 15
چهارشنبه ۲۸ آبان ۱۳۹۹
000 16
چهارشنبه ۲۸ آبان ۱۳۹۹
000 5
چهارشنبه ۲۸ آبان ۱۳۹۹
گزارش تصویری