بازدید هیأت عامل سازمان بنادر و دریانوردی از پروژه عمرانی و طرح و توسعه بندر مسافری چمخاله تاریخ: ۲۸ آبان ۱۳۹۹ عکاس: ابولفضل فتحی
000 18
چهارشنبه ۲۸ آبان ۱۳۹۹
000 20
چهارشنبه ۲۸ آبان ۱۳۹۹
000 21
چهارشنبه ۲۸ آبان ۱۳۹۹
000 22
چهارشنبه ۲۸ آبان ۱۳۹۹
000 23
چهارشنبه ۲۸ آبان ۱۳۹۹
000 24
چهارشنبه ۲۸ آبان ۱۳۹۹
000 25
چهارشنبه ۲۸ آبان ۱۳۹۹
000 26
چهارشنبه ۲۸ آبان ۱۳۹۹
000 27
چهارشنبه ۲۸ آبان ۱۳۹۹
000 28
چهارشنبه ۲۸ آبان ۱۳۹۹
000 29
چهارشنبه ۲۸ آبان ۱۳۹۹
000 31
چهارشنبه ۲۸ آبان ۱۳۹۹
000 32
چهارشنبه ۲۸ آبان ۱۳۹۹
000 33
چهارشنبه ۲۸ آبان ۱۳۹۹
000 34
چهارشنبه ۲۸ آبان ۱۳۹۹
000 35
چهارشنبه ۲۸ آبان ۱۳۹۹
000 36
چهارشنبه ۲۸ آبان ۱۳۹۹
000 37
چهارشنبه ۲۸ آبان ۱۳۹۹
000 38
چهارشنبه ۲۸ آبان ۱۳۹۹
000 39
چهارشنبه ۲۸ آبان ۱۳۹۹
000 30
چهارشنبه ۲۸ آبان ۱۳۹۹
گزارش تصویری