جلسه ویدئو کنفرانس ادارات توسعه منابع انسانی و پشتیبانی ستاد و بنادر با حضور مهندس سیدعلایی تاریخ: ۱۴ دی ۱۳۹۹ عکاس: محمد سلیمانی
یکشنبه ۱۴ دی ۱۳۹۹
یکشنبه ۱۴ دی ۱۳۹۹
یکشنبه ۱۴ دی ۱۳۹۹
یکشنبه ۱۴ دی ۱۳۹۹
یکشنبه ۱۴ دی ۱۳۹۹
یکشنبه ۱۴ دی ۱۳۹۹
یکشنبه ۱۴ دی ۱۳۹۹
یکشنبه ۱۴ دی ۱۳۹۹
یکشنبه ۱۴ دی ۱۳۹۹
یکشنبه ۱۴ دی ۱۳۹۹
یکشنبه ۱۴ دی ۱۳۹۹
یکشنبه ۱۴ دی ۱۳۹۹
گزارش تصویری