دیدار سفیر قرقیزستان با مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی تاریخ: ۲۲ دی ۱۳۹۹ عکاس: یاسر علی بخشی
دوشنبه ۲۲ دی ۱۳۹۹
دوشنبه ۲۲ دی ۱۳۹۹
دوشنبه ۲۲ دی ۱۳۹۹
دوشنبه ۲۲ دی ۱۳۹۹
دوشنبه ۲۲ دی ۱۳۹۹
دوشنبه ۲۲ دی ۱۳۹۹
دوشنبه ۲۲ دی ۱۳۹۹
دوشنبه ۲۲ دی ۱۳۹۹
دوشنبه ۲۲ دی ۱۳۹۹
دوشنبه ۲۲ دی ۱۳۹۹
دوشنبه ۲۲ دی ۱۳۹۹
دوشنبه ۲۲ دی ۱۳۹۹
دوشنبه ۲۲ دی ۱۳۹۹
دوشنبه ۲۲ دی ۱۳۹۹
گزارش تصویری