گردهمایی معاونین دریایی بنادر با حضور مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی تاریخ: ۱۸ بهمن ۱۳۹۹ عکاس: یاسر علی بخشی
شنبه ۱۸ بهمن ۱۳۹۹
شنبه ۱۸ بهمن ۱۳۹۹
شنبه ۱۸ بهمن ۱۳۹۹
شنبه ۱۸ بهمن ۱۳۹۹
شنبه ۱۸ بهمن ۱۳۹۹
شنبه ۱۸ بهمن ۱۳۹۹
شنبه ۱۸ بهمن ۱۳۹۹
شنبه ۱۸ بهمن ۱۳۹۹
شنبه ۱۸ بهمن ۱۳۹۹
شنبه ۱۸ بهمن ۱۳۹۹
شنبه ۱۸ بهمن ۱۳۹۹
شنبه ۱۸ بهمن ۱۳۹۹
شنبه ۱۸ بهمن ۱۳۹۹
شنبه ۱۸ بهمن ۱۳۹۹
شنبه ۱۸ بهمن ۱۳۹۹
شنبه ۱۸ بهمن ۱۳۹۹
شنبه ۱۸ بهمن ۱۳۹۹
شنبه ۱۸ بهمن ۱۳۹۹
گزارش تصویری