طرح توسعه گمرک اختصاصی ایران‌خودرو با حضور مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی ایران تاریخ: ۱۹ بهمن ۱۳۹۹ عکاس:
سه شنبه ۲۱ بهمن ۱۳۹۹
سه شنبه ۲۱ بهمن ۱۳۹۹
سه شنبه ۲۱ بهمن ۱۳۹۹
سه شنبه ۲۱ بهمن ۱۳۹۹
سه شنبه ۲۱ بهمن ۱۳۹۹
سه شنبه ۲۱ بهمن ۱۳۹۹
سه شنبه ۲۱ بهمن ۱۳۹۹
سه شنبه ۲۱ بهمن ۱۳۹۹
سه شنبه ۲۱ بهمن ۱۳۹۹
سه شنبه ۲۱ بهمن ۱۳۹۹
سه شنبه ۲۱ بهمن ۱۳۹۹
سه شنبه ۲۱ بهمن ۱۳۹۹
سه شنبه ۲۱ بهمن ۱۳۹۹
سه شنبه ۲۱ بهمن ۱۳۹۹
سه شنبه ۲۱ بهمن ۱۳۹۹
سه شنبه ۲۱ بهمن ۱۳۹۹
سه شنبه ۲۱ بهمن ۱۳۹۹
سه شنبه ۲۱ بهمن ۱۳۹۹
سه شنبه ۲۱ بهمن ۱۳۹۹
سه شنبه ۲۱ بهمن ۱۳۹۹
سه شنبه ۲۱ بهمن ۱۳۹۹
گزارش تصویری