دیدار وزیر حمل‌ونقل قطر با وزیر راه و شهرسازی ایران تاریخ: ۲۷ بهمن ۱۳۹۹ عکاس:
دوشنبه ۲۷ بهمن ۱۳۹۹
دوشنبه ۲۷ بهمن ۱۳۹۹
دوشنبه ۲۷ بهمن ۱۳۹۹
دوشنبه ۲۷ بهمن ۱۳۹۹
دوشنبه ۲۷ بهمن ۱۳۹۹
دوشنبه ۲۷ بهمن ۱۳۹۹
دوشنبه ۲۷ بهمن ۱۳۹۹
دوشنبه ۲۷ بهمن ۱۳۹۹
گزارش تصویری