چهل و یکمین جلسه کارگروه تخصصی ساماندهی سواحل ، بنادر و جزایر کارویژه مرز شورای امنیت کشور تاریخ: ۲۸ بهمن ۱۳۹۹ عکاس: یاسر بخشی
سه شنبه ۲۸ بهمن ۱۳۹۹
سه شنبه ۲۸ بهمن ۱۳۹۹
سه شنبه ۲۸ بهمن ۱۳۹۹
سه شنبه ۲۸ بهمن ۱۳۹۹
سه شنبه ۲۸ بهمن ۱۳۹۹
سه شنبه ۲۸ بهمن ۱۳۹۹
سه شنبه ۲۸ بهمن ۱۳۹۹
سه شنبه ۲۸ بهمن ۱۳۹۹
سه شنبه ۲۸ بهمن ۱۳۹۹
سه شنبه ۲۸ بهمن ۱۳۹۹
سه شنبه ۲۸ بهمن ۱۳۹۹
سه شنبه ۲۸ بهمن ۱۳۹۹
سه شنبه ۲۸ بهمن ۱۳۹۹
سه شنبه ۲۸ بهمن ۱۳۹۹
سه شنبه ۲۸ بهمن ۱۳۹۹
سه شنبه ۲۸ بهمن ۱۳۹۹
سه شنبه ۲۸ بهمن ۱۳۹۹
سه شنبه ۲۸ بهمن ۱۳۹۹
گزارش تصویری