برگزاری گردهمایی معاونین فنی و مهندسی بنادر با حضور مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی تاریخ: ۲ اسفند ۱۳۹۹ عکاس: یاسر علی بخشی
شنبه ۲ اسفند ۱۳۹۹
شنبه ۲ اسفند ۱۳۹۹
شنبه ۲ اسفند ۱۳۹۹
شنبه ۲ اسفند ۱۳۹۹
شنبه ۲ اسفند ۱۳۹۹
شنبه ۲ اسفند ۱۳۹۹
شنبه ۲ اسفند ۱۳۹۹
شنبه ۲ اسفند ۱۳۹۹
شنبه ۲ اسفند ۱۳۹۹
شنبه ۲ اسفند ۱۳۹۹
شنبه ۲ اسفند ۱۳۹۹
شنبه ۲ اسفند ۱۳۹۹
شنبه ۲ اسفند ۱۳۹۹
شنبه ۲ اسفند ۱۳۹۹
شنبه ۲ اسفند ۱۳۹۹
گزارش تصویری