بهربرداری از مخازن نگهداری فرآورده های نفتی شرکت روانکار دریایی هرمز با حضور وزیر راه و شهرسازی تاریخ: ۱۴ اسفند ۱۳۹۹ عکاس: یاسر علی بخشی و راهب هماوندی
شنبه ۱۶ اسفند ۱۳۹۹
شنبه ۱۶ اسفند ۱۳۹۹
شنبه ۱۶ اسفند ۱۳۹۹
شنبه ۱۶ اسفند ۱۳۹۹
جمعه ۱۵ اسفند ۱۳۹۹
جمعه ۱۵ اسفند ۱۳۹۹
جمعه ۱۵ اسفند ۱۳۹۹
جمعه ۱۵ اسفند ۱۳۹۹
جمعه ۱۵ اسفند ۱۳۹۹
جمعه ۱۵ اسفند ۱۳۹۹
جمعه ۱۵ اسفند ۱۳۹۹
جمعه ۱۵ اسفند ۱۳۹۹
جمعه ۱۵ اسفند ۱۳۹۹
جمعه ۱۵ اسفند ۱۳۹۹
جمعه ۱۵ اسفند ۱۳۹۹
جمعه ۱۵ اسفند ۱۳۹۹
جمعه ۱۵ اسفند ۱۳۹۹
جمعه ۱۵ اسفند ۱۳۹۹
جمعه ۱۵ اسفند ۱۳۹۹
جمعه ۱۵ اسفند ۱۳۹۹
شنبه ۱۶ اسفند ۱۳۹۹
جمعه ۱۵ اسفند ۱۳۹۹
جمعه ۱۵ اسفند ۱۳۹۹
شنبه ۱۶ اسفند ۱۳۹۹
جمعه ۱۵ اسفند ۱۳۹۹
شنبه ۱۶ اسفند ۱۳۹۹
جمعه ۱۵ اسفند ۱۳۹۹
جمعه ۱۵ اسفند ۱۳۹۹
شنبه ۱۶ اسفند ۱۳۹۹
جمعه ۱۵ اسفند ۱۳۹۹
جمعه ۱۵ اسفند ۱۳۹۹
گزارش تصویری