برگزاری نشست مشترک سازمان بنادر و دریانوردی با انجمن کلاستر دریایی ونیز ایتالیا تاریخ: ۱۹ اسفند ۱۳۹۹ عکاس: یاسر علی بخشی
چهارشنبه ۲۰ اسفند ۱۳۹۹
چهارشنبه ۲۰ اسفند ۱۳۹۹
چهارشنبه ۲۰ اسفند ۱۳۹۹
چهارشنبه ۲۰ اسفند ۱۳۹۹
چهارشنبه ۲۰ اسفند ۱۳۹۹
چهارشنبه ۲۰ اسفند ۱۳۹۹
چهارشنبه ۲۰ اسفند ۱۳۹۹
چهارشنبه ۲۰ اسفند ۱۳۹۹
چهارشنبه ۲۰ اسفند ۱۳۹۹
گزارش تصویری