اولین وبینار کمیته مشترک همکاری های بندری و دریایی میان سازمان بنادر و دریانوردی ایران و قطر تاریخ: ۲۵ اسفند ۱۳۹۹ عکاس: یاسر علی بخشی
دوشنبه ۲۵ اسفند ۱۳۹۹
دوشنبه ۲۵ اسفند ۱۳۹۹
دوشنبه ۲۵ اسفند ۱۳۹۹
دوشنبه ۲۵ اسفند ۱۳۹۹
دوشنبه ۲۵ اسفند ۱۳۹۹
دوشنبه ۲۵ اسفند ۱۳۹۹
دوشنبه ۲۵ اسفند ۱۳۹۹
دوشنبه ۲۵ اسفند ۱۳۹۹
گزارش تصویری