جلسه هماهنگی پیشبرد اهداف تفاهم نامه همکاریهای فنی ، تخصصی و پژوهشی با دانشگاه علم و صنعت تاریخ: ۲۵ اسفند ۱۳۹۹ عکاس: ابوالفضل فتحی
دوشنبه ۲۵ اسفند ۱۳۹۹
دوشنبه ۲۵ اسفند ۱۳۹۹
دوشنبه ۲۵ اسفند ۱۳۹۹
دوشنبه ۲۵ اسفند ۱۳۹۹
دوشنبه ۲۵ اسفند ۱۳۹۹
دوشنبه ۲۵ اسفند ۱۳۹۹
دوشنبه ۲۵ اسفند ۱۳۹۹
دوشنبه ۲۵ اسفند ۱۳۹۹
دوشنبه ۲۵ اسفند ۱۳۹۹
دوشنبه ۲۵ اسفند ۱۳۹۹
دوشنبه ۲۵ اسفند ۱۳۹۹
گزارش تصویری