جلسه معاونت دریایی در خصوص طرح جایگزینی شناور های سنتی تاریخ: ۲۶ اسفند ۱۳۹۹ عکاس: یاسر علی بخشی
سه شنبه ۲۶ اسفند ۱۳۹۹
سه شنبه ۲۶ اسفند ۱۳۹۹
سه شنبه ۲۶ اسفند ۱۳۹۹
سه شنبه ۲۶ اسفند ۱۳۹۹
سه شنبه ۲۶ اسفند ۱۳۹۹
سه شنبه ۲۶ اسفند ۱۳۹۹
سه شنبه ۲۶ اسفند ۱۳۹۹
سه شنبه ۲۶ اسفند ۱۳۹۹
سه شنبه ۲۶ اسفند ۱۳۹۹
سه شنبه ۲۶ اسفند ۱۳۹۹
سه شنبه ۲۶ اسفند ۱۳۹۹
سه شنبه ۲۶ اسفند ۱۳۹۹
سه شنبه ۲۶ اسفند ۱۳۹۹
سه شنبه ۲۶ اسفند ۱۳۹۹
سه شنبه ۲۶ اسفند ۱۳۹۹
گزارش تصویری