جلسه بررسی قرارداد نمونه اجاره اراضی به شرط سرمایه گذاری به روش ساخت، بهره‌برداری و انتقال(B.O.T ) تاریخ: ۲۹ فروردین ۱۴۰۰ عکاس: یاسر علی بخشی
یکشنبه ۲۹ فروردین ۱۴۰۰
یکشنبه ۲۹ فروردین ۱۴۰۰
یکشنبه ۲۹ فروردین ۱۴۰۰
یکشنبه ۲۹ فروردین ۱۴۰۰
یکشنبه ۲۹ فروردین ۱۴۰۰
یکشنبه ۲۹ فروردین ۱۴۰۰
یکشنبه ۲۹ فروردین ۱۴۰۰
یکشنبه ۲۹ فروردین ۱۴۰۰
یکشنبه ۲۹ فروردین ۱۴۰۰
یکشنبه ۲۹ فروردین ۱۴۰۰
یکشنبه ۲۹ فروردین ۱۴۰۰
یکشنبه ۲۹ فروردین ۱۴۰۰
یکشنبه ۲۹ فروردین ۱۴۰۰
گزارش تصویری