نشست ویدیو کنفرانسی معاونین برنامه ریزی و‌توسعه مدیریت بنادر با حضور عضو هیات عامل و معاون برنامه ریزی، توسعه مدیریت و‌ منابع سازمان بنادر و‌‌دریانوردی تاریخ: ۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۰ عکاس: یاسر علی بخشی
سه شنبه ۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۰
سه شنبه ۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۰
سه شنبه ۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۰
سه شنبه ۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۰
سه شنبه ۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۰
سه شنبه ۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۰
سه شنبه ۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۰
سه شنبه ۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۰
سه شنبه ۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۰
سه شنبه ۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۰
سه شنبه ۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۰
گزارش تصویری