جلسه ارزیابی وضعیت پیشرفت اهداف و برنامه های سازمان و‌ بنادر در حوزه توسعه منابع انسانی و ‌پشتیبانی تاریخ: ۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۰ عکاس: یاسر علی بخشی
یکشنبه ۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۰
یکشنبه ۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۰
یکشنبه ۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۰
یکشنبه ۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۰
یکشنبه ۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۰
یکشنبه ۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۰
یکشنبه ۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۰
یکشنبه ۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۰
یکشنبه ۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۰
یکشنبه ۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۰
یکشنبه ۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۰
یکشنبه ۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۰
یکشنبه ۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۰
یکشنبه ۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۰
گزارش تصویری