پروژه های مهم بندر آبادان در دولت تدبیر و امید تاریخ: ۲ خرداد ۱۴۰۰ عکاس:
یکشنبه ۲ خرداد ۱۴۰۰
یکشنبه ۲ خرداد ۱۴۰۰
یکشنبه ۲ خرداد ۱۴۰۰
یکشنبه ۲ خرداد ۱۴۰۰
یکشنبه ۲ خرداد ۱۴۰۰
یکشنبه ۲ خرداد ۱۴۰۰
گزارش تصویری