مراسم تقدیر از اساتید مرکز آموزش انجمن کشتیرانی ایران با حضور مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی تاریخ: ۶ خرداد ۱۴۰۰ عکاس: محمد سلیمانی
پنج شنبه ۶ خرداد ۱۴۰۰
پنج شنبه ۶ خرداد ۱۴۰۰
پنج شنبه ۶ خرداد ۱۴۰۰
پنج شنبه ۶ خرداد ۱۴۰۰
پنج شنبه ۶ خرداد ۱۴۰۰
پنج شنبه ۶ خرداد ۱۴۰۰
پنج شنبه ۶ خرداد ۱۴۰۰
پنج شنبه ۶ خرداد ۱۴۰۰
پنج شنبه ۶ خرداد ۱۴۰۰
پنج شنبه ۶ خرداد ۱۴۰۰
پنج شنبه ۶ خرداد ۱۴۰۰
پنج شنبه ۶ خرداد ۱۴۰۰
پنج شنبه ۶ خرداد ۱۴۰۰
پنج شنبه ۶ خرداد ۱۴۰۰
پنج شنبه ۶ خرداد ۱۴۰۰
پنج شنبه ۶ خرداد ۱۴۰۰
پنج شنبه ۶ خرداد ۱۴۰۰
پنج شنبه ۶ خرداد ۱۴۰۰
گزارش تصویری