بازدید مشترک وزیر راه‌و‌شهرسازی ، معاون نخست‌وزیر جمهوری آذربایجان به همراه مدیرعامل سازمان‌ بنادر‌ و‌ دریانوردی از بندر چند منظوره آستارا تاریخ: ۲۰ خرداد ۱۴۰۰ عکاس: محمد سلیمانی
پنج شنبه ۲۰ خرداد ۱۴۰۰
چهارشنبه ۱۹ خرداد ۱۴۰۰
پنج شنبه ۲۰ خرداد ۱۴۰۰
پنج شنبه ۲۰ خرداد ۱۴۰۰
پنج شنبه ۲۰ خرداد ۱۴۰۰
پنج شنبه ۲۰ خرداد ۱۴۰۰
پنج شنبه ۲۰ خرداد ۱۴۰۰
پنج شنبه ۲۰ خرداد ۱۴۰۰
پنج شنبه ۲۰ خرداد ۱۴۰۰
پنج شنبه ۲۰ خرداد ۱۴۰۰
پنج شنبه ۲۰ خرداد ۱۴۰۰
پنج شنبه ۲۰ خرداد ۱۴۰۰
پنج شنبه ۲۰ خرداد ۱۴۰۰
پنج شنبه ۲۰ خرداد ۱۴۰۰
پنج شنبه ۲۰ خرداد ۱۴۰۰
پنج شنبه ۲۰ خرداد ۱۴۰۰
پنج شنبه ۲۰ خرداد ۱۴۰۰
پنج شنبه ۲۰ خرداد ۱۴۰۰
پنج شنبه ۲۰ خرداد ۱۴۰۰
پنج شنبه ۲۰ خرداد ۱۴۰۰
گزارش تصویری