بازدید مدیرعامل و هیات عامل سازمان بنادر و دریانوردی از بندر دیلم تاریخ: ۲۲ تیر ۱۴۰۰ عکاس:
سه شنبه ۲۲ تیر ۱۴۰۰
سه شنبه ۲۲ تیر ۱۴۰۰
سه شنبه ۲۲ تیر ۱۴۰۰
گزارش تصویری