جلسه شورای فرهنگی سازمان بنادر و‌ دریانوردی با حضور مهندس سیدعلایی معاون برنامه ریزی ، توسعه مدیریت و‌ منابع تاریخ: ۹ اَمرداد ۱۴۰۰ عکاس: محمد سلیمانی
شنبه ۹ اَمرداد ۱۴۰۰
شنبه ۹ اَمرداد ۱۴۰۰
شنبه ۹ اَمرداد ۱۴۰۰
شنبه ۹ اَمرداد ۱۴۰۰
شنبه ۹ اَمرداد ۱۴۰۰
شنبه ۹ اَمرداد ۱۴۰۰
شنبه ۹ اَمرداد ۱۴۰۰
شنبه ۹ اَمرداد ۱۴۰۰
گزارش تصویری