جلسه هماهنگی پیاده سازی سیستم فرماندهی حادثه ICS به صورت ویدیو کنفرانس تاریخ: ۹ شهریور ۱۴۰۰ عکاس: ابولفضل فتحی
سه شنبه ۹ شهریور ۱۴۰۰
سه شنبه ۹ شهریور ۱۴۰۰
سه شنبه ۹ شهریور ۱۴۰۰
سه شنبه ۹ شهریور ۱۴۰۰
سه شنبه ۹ شهریور ۱۴۰۰
سه شنبه ۹ شهریور ۱۴۰۰
سه شنبه ۹ شهریور ۱۴۰۰
سه شنبه ۹ شهریور ۱۴۰۰
سه شنبه ۹ شهریور ۱۴۰۰
سه شنبه ۹ شهریور ۱۴۰۰
گزارش تصویری