جلسه شورای عالی سازمان بنادر و دریانوردی به صورت ویدئو کنفرانس تاریخ: ۱۱ مهر ۱۴۰۰ عکاس: یاسر علی بخشی
یکشنبه ۱۱ مهر ۱۴۰۰
یکشنبه ۱۱ مهر ۱۴۰۰
یکشنبه ۱۱ مهر ۱۴۰۰
یکشنبه ۱۱ مهر ۱۴۰۰
یکشنبه ۱۱ مهر ۱۴۰۰
یکشنبه ۱۱ مهر ۱۴۰۰
یکشنبه ۱۱ مهر ۱۴۰۰
یکشنبه ۱۱ مهر ۱۴۰۰
یکشنبه ۱۱ مهر ۱۴۰۰
یکشنبه ۱۱ مهر ۱۴۰۰
یکشنبه ۱۱ مهر ۱۴۰۰
یکشنبه ۱۱ مهر ۱۴۰۰
یکشنبه ۱۱ مهر ۱۴۰۰
یکشنبه ۱۱ مهر ۱۴۰۰
یکشنبه ۱۱ مهر ۱۴۰۰
یکشنبه ۱۱ مهر ۱۴۰۰
یکشنبه ۱۱ مهر ۱۴۰۰
گزارش تصویری