بازدید رستم قاسمی وزیر راه و‌ شهرسازی از بندر کنگان تاریخ: ۱۵ مهر ۱۴۰۰ عکاس:
جمعه ۱۶ مهر ۱۴۰۰
جمعه ۱۶ مهر ۱۴۰۰
جمعه ۱۶ مهر ۱۴۰۰
جمعه ۱۶ مهر ۱۴۰۰
جمعه ۱۶ مهر ۱۴۰۰
جمعه ۱۶ مهر ۱۴۰۰
جمعه ۱۶ مهر ۱۴۰۰
جمعه ۱۶ مهر ۱۴۰۰
جمعه ۱۶ مهر ۱۴۰۰
جمعه ۱۶ مهر ۱۴۰۰
جمعه ۱۶ مهر ۱۴۰۰
جمعه ۱۶ مهر ۱۴۰۰
گزارش تصویری