بازدید معاون اقتصادی رییس جمهور از بندر امام خمینی (ره) و جلسه بررسی فرآیند ترخیص کالای اساسی از بندر تاریخ: ۲۳ مهر ۱۴۰۰ عکاس:
شنبه ۲۴ مهر ۱۴۰۰
شنبه ۲۴ مهر ۱۴۰۰
شنبه ۲۴ مهر ۱۴۰۰
شنبه ۲۴ مهر ۱۴۰۰
شنبه ۲۴ مهر ۱۴۰۰
شنبه ۲۴ مهر ۱۴۰۰
شنبه ۲۴ مهر ۱۴۰۰
شنبه ۲۴ مهر ۱۴۰۰
شنبه ۲۴ مهر ۱۴۰۰
شنبه ۲۴ مهر ۱۴۰۰
شنبه ۲۴ مهر ۱۴۰۰
شنبه ۲۴ مهر ۱۴۰۰
شنبه ۲۴ مهر ۱۴۰۰
شنبه ۲۴ مهر ۱۴۰۰
شنبه ۲۴ مهر ۱۴۰۰
شنبه ۲۴ مهر ۱۴۰۰
شنبه ۲۴ مهر ۱۴۰۰
شنبه ۲۴ مهر ۱۴۰۰
گزارش تصویری