جلسه شورای مدیران سازمان در بندر امام تاریخ: ۲۶ آبان ۱۴۰۰ عکاس: ابوالفضل فتحی
چهارشنبه ۲۶ آبان ۱۴۰۰
چهارشنبه ۲۶ آبان ۱۴۰۰
چهارشنبه ۲۶ آبان ۱۴۰۰
چهارشنبه ۲۶ آبان ۱۴۰۰
چهارشنبه ۲۶ آبان ۱۴۰۰
چهارشنبه ۲۶ آبان ۱۴۰۰
چهارشنبه ۲۶ آبان ۱۴۰۰
چهارشنبه ۲۶ آبان ۱۴۰۰
چهارشنبه ۲۶ آبان ۱۴۰۰
چهارشنبه ۲۶ آبان ۱۴۰۰
چهارشنبه ۲۶ آبان ۱۴۰۰
چهارشنبه ۲۶ آبان ۱۴۰۰
چهارشنبه ۲۶ آبان ۱۴۰۰
چهارشنبه ۲۶ آبان ۱۴۰۰
چهارشنبه ۲۶ آبان ۱۴۰۰
چهارشنبه ۲۶ آبان ۱۴۰۰
چهارشنبه ۲۶ آبان ۱۴۰۰
چهارشنبه ۲۶ آبان ۱۴۰۰
چهارشنبه ۲۶ آبان ۱۴۰۰
چهارشنبه ۲۶ آبان ۱۴۰۰
چهارشنبه ۲۶ آبان ۱۴۰۰
گزارش تصویری