نخستین نشست مسئولان حوزه فرهنگی بنادر با مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی تاریخ: ۲۹ آبان ۱۴۰۰ عکاس: محمد سلیمانی
شنبه ۲۹ آبان ۱۴۰۰
شنبه ۲۹ آبان ۱۴۰۰
شنبه ۲۹ آبان ۱۴۰۰
شنبه ۲۹ آبان ۱۴۰۰
شنبه ۲۹ آبان ۱۴۰۰
شنبه ۲۹ آبان ۱۴۰۰
شنبه ۲۹ آبان ۱۴۰۰
شنبه ۲۹ آبان ۱۴۰۰
شنبه ۲۹ آبان ۱۴۰۰
شنبه ۲۹ آبان ۱۴۰۰
شنبه ۲۹ آبان ۱۴۰۰
شنبه ۲۹ آبان ۱۴۰۰
شنبه ۲۹ آبان ۱۴۰۰
گزارش تصویری