دوره آموزشی «بررسی سوانح دریایی» با حضور سرپرست معاونت دریایی سازمان بنادر به میزبانی بندر شهید رجایی تاریخ: ۲ آذر ۱۴۰۰ عکاس: ...
سه شنبه ۲ آذر ۱۴۰۰
سه شنبه ۲ آذر ۱۴۰۰
سه شنبه ۲ آذر ۱۴۰۰
سه شنبه ۲ آذر ۱۴۰۰
سه شنبه ۲ آذر ۱۴۰۰
گزارش تصویری