بازدید دکتر محسن رضایی معاون هماهنگی امور اقتصادی رئیس جمهور از بخش های مختلف بندر شهید رجایی تاریخ: ۴ آذر ۱۴۰۰ عکاس: ...
پنج شنبه ۴ آذر ۱۴۰۰
پنج شنبه ۴ آذر ۱۴۰۰
پنج شنبه ۴ آذر ۱۴۰۰
پنج شنبه ۴ آذر ۱۴۰۰
پنج شنبه ۴ آذر ۱۴۰۰
پنج شنبه ۴ آذر ۱۴۰۰
پنج شنبه ۴ آذر ۱۴۰۰
گزارش تصویری