دیدار سفیر هند با مدیرعامل سازمان بنادر ودریانوردی تاریخ: ۱۴ دی ۱۴۰۰ عکاس: یاسر علی بخشی
سه شنبه ۱۴ دی ۱۴۰۰
سه شنبه ۱۴ دی ۱۴۰۰
سه شنبه ۱۴ دی ۱۴۰۰
سه شنبه ۱۴ دی ۱۴۰۰
سه شنبه ۱۴ دی ۱۴۰۰
سه شنبه ۱۴ دی ۱۴۰۰
سه شنبه ۱۴ دی ۱۴۰۰
سه شنبه ۱۴ دی ۱۴۰۰
سه شنبه ۱۴ دی ۱۴۰۰
سه شنبه ۱۴ دی ۱۴۰۰
سه شنبه ۱۴ دی ۱۴۰۰
سه شنبه ۱۴ دی ۱۴۰۰
سه شنبه ۱۴ دی ۱۴۰۰
سه شنبه ۱۴ دی ۱۴۰۰
سه شنبه ۱۴ دی ۱۴۰۰
سه شنبه ۱۴ دی ۱۴۰۰
سه شنبه ۱۴ دی ۱۴۰۰
سه شنبه ۱۴ دی ۱۴۰۰
سه شنبه ۱۴ دی ۱۴۰۰
سه شنبه ۱۴ دی ۱۴۰۰
سه شنبه ۱۴ دی ۱۴۰۰
سه شنبه ۱۴ دی ۱۴۰۰
سه شنبه ۱۴ دی ۱۴۰۰
گزارش تصویری