دیدار تعدادی از اعضای خانواده شهدای بندر امام با علی اکبر صفایی تاریخ: ۱۸ دی ۱۴۰۰ عکاس:
شنبه ۱۸ دی ۱۴۰۰
شنبه ۱۸ دی ۱۴۰۰
شنبه ۱۸ دی ۱۴۰۰
گزارش تصویری