مراسم رونمایی از نمونه قرارداد کار دریانوردان با حضور وزیر رفاه تاریخ: ۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۱ عکاس: ...
شنبه ۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۱
شنبه ۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۱
شنبه ۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۱
شنبه ۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۱
شنبه ۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۱
شنبه ۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۱
شنبه ۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۱
گزارش تصویری