بازدید مدیرعامل از اداره کل مناطق ویژه بندری و سرمایه گذاری سازمان بنادر و دریانوردی تاریخ: ۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۱ عکاس: محمد سلیمانی
یکشنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۱
یکشنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۱
یکشنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۱
یکشنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۱
یکشنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۱
یکشنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۱
گزارش تصویری