نخستین جلسه شورای فرهنگی سازمان بنادر و‌ دریانوردی با حضور معاون برنامه ریزی ، توسعه مدیریت و منابع تاریخ: ۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۱ عکاس: یاسر علی بخشی
دوشنبه ۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۱
دوشنبه ۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۱
دوشنبه ۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۱
دوشنبه ۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۱
دوشنبه ۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۱
دوشنبه ۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۱
دوشنبه ۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۱
دوشنبه ۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۱
دوشنبه ۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۱
دوشنبه ۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۱
دوشنبه ۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۱
دوشنبه ۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۱
دوشنبه ۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۱
گزارش تصویری