بازدید معاون امور دریایی و مدیرکل امور دریانوردان و سازمان های بین المللی و تخصصی سازمان بنادر و دریانوردی از محوطه عملیاتی بندر کیش و ناوشکن جماران تاریخ: ۲۶ خرداد ۱۴۰۱
پنج شنبه ۲۶ خرداد ۱۴۰۱
پنج شنبه ۲۶ خرداد ۱۴۰۱
پنج شنبه ۲۶ خرداد ۱۴۰۱
پنج شنبه ۲۶ خرداد ۱۴۰۱
پنج شنبه ۲۶ خرداد ۱۴۰۱
پنج شنبه ۲۶ خرداد ۱۴۰۱
پنج شنبه ۲۶ خرداد ۱۴۰۱
پنج شنبه ۲۶ خرداد ۱۴۰۱
پنج شنبه ۲۶ خرداد ۱۴۰۱
پنج شنبه ۲۶ خرداد ۱۴۰۱
گزارش تصویری