بازدید وزیر میراث فرهنگی و گردشگردی از بندر آبادان در راستای توسعه سفرهای دریایی با استفاده از امکانات و‌ظرفیت های بندر آبادان تاریخ: ۳ تیر ۱۴۰۱
جمعه ۳ تیر ۱۴۰۱
جمعه ۳ تیر ۱۴۰۱
جمعه ۳ تیر ۱۴۰۱
جمعه ۳ تیر ۱۴۰۱
جمعه ۳ تیر ۱۴۰۱
جمعه ۳ تیر ۱۴۰۱
جمعه ۳ تیر ۱۴۰۱
جمعه ۳ تیر ۱۴۰۱
جمعه ۳ تیر ۱۴۰۱
جمعه ۳ تیر ۱۴۰۱
جمعه ۳ تیر ۱۴۰۱
جمعه ۳ تیر ۱۴۰۱
جمعه ۳ تیر ۱۴۰۱
گزارش تصویری