نخستین دوره آموزشی سرمایه گذاری خارجی در مناطق آزاد تجاری و ویژه اقتصادی تاریخ: ۴ اَمرداد ۱۴۰۱ عکاس: یاسر علی بخشی
سه شنبه ۴ اَمرداد ۱۴۰۱
سه شنبه ۴ اَمرداد ۱۴۰۱
سه شنبه ۴ اَمرداد ۱۴۰۱
سه شنبه ۴ اَمرداد ۱۴۰۱
سه شنبه ۴ اَمرداد ۱۴۰۱
سه شنبه ۴ اَمرداد ۱۴۰۱
سه شنبه ۴ اَمرداد ۱۴۰۱
سه شنبه ۴ اَمرداد ۱۴۰۱
سه شنبه ۴ اَمرداد ۱۴۰۱
سه شنبه ۴ اَمرداد ۱۴۰۱
سه شنبه ۴ اَمرداد ۱۴۰۱
سه شنبه ۴ اَمرداد ۱۴۰۱
سه شنبه ۴ اَمرداد ۱۴۰۱
سه شنبه ۴ اَمرداد ۱۴۰۱
سه شنبه ۴ اَمرداد ۱۴۰۱
سه شنبه ۴ اَمرداد ۱۴۰۱
سه شنبه ۴ اَمرداد ۱۴۰۱
سه شنبه ۴ اَمرداد ۱۴۰۱
سه شنبه ۴ اَمرداد ۱۴۰۱
سه شنبه ۴ اَمرداد ۱۴۰۱
سه شنبه ۴ اَمرداد ۱۴۰۱
سه شنبه ۴ اَمرداد ۱۴۰۱
سه شنبه ۴ اَمرداد ۱۴۰۱
سه شنبه ۴ اَمرداد ۱۴۰۱
سه شنبه ۴ اَمرداد ۱۴۰۱
گزارش تصویری